به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 گنج‌هایی در کلام خدا | امثال ۲۲-‏۲۶

‏«جوان را در رفتن به راهی که درخور اوست تربیت کن»‏

‏«جوان را در رفتن به راهی که درخور اوست تربیت کن»‏

کتاب امثال حاوی پندهایی مفید برای والدین است.‏ همان طور که ممکن است با بستن نهال به چوبی،‏ آن را شکل داد و در رشد آن تأثیر گذاشت،‏ با تعلیم دادن به بچه‌ها نیز می‌توان بر آنان تأثیر گذاشت تا خدمت به یَهُوَه را پیش گیرند.‏

۲۲:‏۶

  • تعلیم دادن به بچه‌ها مستلزم وقت و کوشش بسیار است

  • والدین باید نمونه باشند و به فرزندانشان آموزش،‏ تذکر و دلگرمی دهند و آنان را تأدیب کنند

۲۲:‏۱۵

  • تأدیب آموزش از روی محبت است،‏ آموزشی که افکار و دل را اصلاح می‌کند

  • تمام بچه‌ها را نمی‌توان به یک شکل تأدیب کرد