به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  آوریل ۲۰۱۷

 گنج‌هایی در کلام خدا | اِرْمیا ۲۲-‏۲۴

آیا دلی پذیرا برای شناخت یَهُوَه دارید؟‏

آیا دلی پذیرا برای شناخت یَهُوَه دارید؟‏

یَهُوَه قوم خود را به انجیر تشبیه کرد

۲۴:‏۵

  • «انجیرهای نیکو» مظهر یهودیان تبعیدی بود که در بابِل وفاداری خود را به یَهُوَه حفظ کردند

۲۴:‏۸

  • «انجیرهای بد» مظهر صِدِقیای پادشاه و کسانی بود که با اعمال شریرانهٔ خود به یَهُوَه پشت کردند

چگونه می‌توانیم برای شناخت یَهُوَه دلی پذیرا در خود پرورش دهیم؟‏

۲۴:‏۷

  • اگر ما کلام یَهُوَه را مطالعه کنیم و آن را به کار گیریم،‏ دلی پذیرا به ما می‌دهد تا او را بهتر بشناسیم

  • ما موظفیم دل خود را صادقانه محک زنیم و طرز فکر و امیالی را که ممکن است ما را از یَهُوَه دور سازد،‏ از دل ریشه‌کن سازیم

نکته‌ای درخور تأمّل:‏ آیا دلی پذیرا برای شناخت یَهُوَه دارم؟‏ چگونه می‌توانم دلی پذیرا در خود پرورش دهم؟‏