به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  آوریل ۲۰۱۶

۲۵ آوریل-‏۱ مه

ایّوب ۳۳-‏۳۷

۲۵ آوریل-‏۱ مه
 • سرود ۵۰ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏دوست واقعی پندهای سازنده می‌دهد‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • ایـ‍ ۳۳:‏۱-‏۵‏—‏اِلیهو به ایّوب احترام گذاشت (‏ب۹۵‏-‏۱۵ E/‏۲ ۲۹ ¶۳-‏۵)‏

  • ایـ‍ ۳۳:‏۶،‏ ۷‏—‏اِلیهو فروتن و مهربان بود (‏ب۹۵‏-‏۱۵ E/‏۲ ۲۹ ¶۳-‏۵)‏

  • ایـ‍ ۳۳:‏۲۴،‏ ۲۵‏—‏اِلیهو ایّوب را تشویق کرد و به او پندهای سازنده داد (‏ب۱۱‏-‏۱ E/‏۴ ۲۳ ¶۳؛‏ ب۰۹ ۱۵/‏۴ ۴ ¶۸‏)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • ایـ‍ ۳۳:‏۲۴،‏ ۲۵‏—‏منظور اِلیهو از کفّاره احتمالاً چه بود؟‏ (‏ب۱۱‏-‏۱ E/‏۴ ۲۳ ¶۳-‏۵)‏

  • ایـ‍ ۳۴:‏۳۶‏—‏ایّوب تا چه حد آزموده شد و ما از آن چه درسی می‌گیریم؟‏ (‏ب۹۴ ۱/‏۱۲ ۱۱ ¶۱۰‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه یاد گرفتم؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه نکاتی برای خدمت موعظه یافتم؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ایـ‍ ۳۳:‏۱-‏۲۵ (‏۴ دقیقه یا کمتر)‏

در خدمت موعظه بکوشید

 • دیدار اول:‏ با استفاده از پیشنهاد داده‌شده،‏ عرضهٔ دعوتنامهٔ کنگرهٔ ناحیه‌ای ۲۰۱۶ را به نمایش بگذارید.‏ (‏۲ دقیقه یا کمتر)‏

 • دیدار مجدّد:‏ خ‌خ درس ۱۲ ¶۴-‏۵‏—‏بازدید از کسی را به نمایش بگذارید که در دیدار اول،‏ دعوتنامهٔ کنگره را پذیرفته است.‏ راه را برای دیدار بعدی هموار سازید.‏ (‏۴ دقیقه یا کمتر)‏

 • ادارهٔ مطالعه:‏ خ‌ی درس ۱۱‏—‏شاگرد خود را تشویق کنید تا در کنگره حضور یابد.‏ (‏۶ دقیقه یا کمتر)‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

 • سرود ۱۲۴

 • ‏«‏یادآوری‌هایی برای کنگره‏»:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏ گفتار.‏ ویدیوی یادآوری‌هایی برای کنگره پخش شود.‏ همه ترغیب شوند تا برای حضور در سه روز کنگره از هم‌اکنون برنامه‌ریزی کنند.‏ توضیح داده شود که دعوت‌نامه‌ها چگونه در محدودهٔ جماعت پخش خواهد شد.‏

 • نیازهای محلی:‏ ‏(‏۷ دقیقه)‏

 • مطالعهٔ کتاب مقدّس در جماعت:‏ نز فصل ۲۹ ¶۱-‏۱۰ (‏۳۰ دقیقه)‏

 • مرور جلسه و نگاهی به هفتهٔ آینده (‏۳ دقیقه)‏

 • سرود ۲۱ و دعا