به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  آوریل ۲۰۱۶

 گنج‌هایی در کلام خدا | ایّوب ۲۱-‏۲۷

ایّوب با افکار نادرست مقابله کرد

ایّوب با افکار نادرست مقابله کرد

امروزه شیطان با دروغ‌هایش می‌کوشد خادمان یَهُوَه را دلسرد و ناامید سازد.‏ دقت کنید که چه تفاوت فاحشی بین دروغ‌های شیطان و افکار واقعی یَهُوَه وجود دارد.‏ با بررسی کتاب ایّوب،‏ به افکار واقعی یَهُوَه پی می‌بریم.‏ آیات دیگر را در زیر یادداشت کنید که به شما ثابت می‌کند یَهُوَه حقیقتاً شما را دوست دارد.‏

دروغ‌های شیطان

افکار واقعی یَهُوَه

خدا آنقدر سختگیر است که هر آنچه خادمانش انجام دهند،‏ به نظر او ناپسند است.‏ هیچ مخلوقی قادر نیست او را خشنود سازد ‏(‏ایـ‍ ۴:‏۱۸؛‏ ۲۵:‏۵‏)‏

یَهُوَه از بابت اعمال ما،‏ حتی اگر ناچیز و پیش‌پاافتاده باشد،‏ قدردان است ‏(‏ایـ‍ ۳۶:‏۵‏)‏

انسان نزد خدا مخلوقی پوچ و بیهوده است ‏(‏ایـ‍ ۲۲:‏۲‏)‏

یَهُوَه خدمت وفادارانهٔ ما را می‌پذیرد و برکت می‌دهد ‏(‏ایـ‍ ۳۳:‏۲۶؛‏ ۳۶:‏۱۱‏)‏

درستکاری شما برای خدا هیچ ارزشی ندارد ‏(‏ایـ‍ ۲۲:‏۳‏)‏

یَهُوَه پناهگاهی برای درستکاران است ‏(‏ایـ‍ ۳۶:‏۷‏)‏