به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

خدمت و راه زندگی ما مسیحیان—‏جزوهٔ کار و آموزش

در جزوهٔ جلسهٔ خدمت و راه زندگی برنامه‌های جلسات هفتگی و مطالبی در رابطه با برنامهٔ خواندن هفتگی کتاب مقدّس آمده است.‏

 

تغییر نما
در چند ستون
در یک ستون

مأخذ جزوهٔ کار و آموزش

فوریه ۲۰۱۸

جزوهٔ کار و آموزش

فوریه ۲۰۱۸

جزوهٔ کار و آموزش

مأخذ جزوهٔ کار و آموزش

ژانویه ۲۰۱۸

مأخذ جزوهٔ کار و آموزش

دسامبر ۲۰۱۷

جزوهٔ کار و آموزش

جزوهٔ کار و آموزش

مأخذ جزوهٔ کار و آموزش

نوامبر ۲۰۱۷

جزوهٔ کار و آموزش

مأخذ جزوهٔ کار و آموزش

اکتبر ۲۰۱۷

مأخذ جزوهٔ کار و آموزش

سپتامبر ۲۰۱۷

جزوهٔ کار و آموزش