در جزوهٔ جلسهٔ خدمت و راه زندگی برنامه‌های جلسات هفتگی و مطالبی در رابطه با برنامهٔ خواندن هفتگی کتاب مقدّس آمده است.‏