مراجعه به متن

پیش‌پردهٔ نمایش اصلی:‏ «راه خود را به یَهُوَه بسپار»‏

پیش‌پردهٔ نمایش اصلی:‏ «راه خود را به یَهُوَه بسپار»‏

ببینید که یک خانواده در ناآرامی‌های سیاسی باید تصمیم می‌گرفتند چه کنند.‏