به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

کتاب مقدّس زندگی انسان را تغییر می‌دهد

خودم را مدیون یَهُوَه می‌دانم

خودم را مدیون یَهُوَه می‌دانم

کریستال که در کودکی از او سوءاستفادهٔ جنسی شد،‏ تعریف می‌کند که چگونه به یاری کلام خدا توانست به یَهُوَه خدا نزدیک شود و به زندگی خود مفهوم بخشد.‏