به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

موعظه در مناطق دورافتاده—‏ایرلند

موعظه در مناطق دورافتاده—‏ایرلند

خانواده‌ای هنگام تعلیم کتاب مقدّس در مناطق دورافتاده به همدیگر نزدیک‌تر می‌شوند.‏