به متن بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

کمک به زندانیان

کمک به زندانیان

در این کلیپ ببینید که کتاب مقدّس چه تأثیری بر زندانیان دارد؟‏