مراجعه به متن

توفان فیلیپین—‏پیروزی ایمان

توفان فیلیپین—‏پیروزی ایمان

شرح حال بازماندگان توفانی در فیلیپین.‏