به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

توفان فیلیپین—‏پیروزی ایمان

توفان فیلیپین—‏پیروزی ایمان

شرح حال بازماندگان توفانی در فیلیپین.‏