از زمان افتتاح این نمایشگاهِ کتاب مقدّس در شعبهٔ مرکزی شاهدان یَهُوَه در سال ۲۰۱۳،‏ چندین نسخهٔ کمیاب و پرارزش از کتاب مقدّس به ما اهدا شده است.‏ برای نمونه،‏ ترجمهٔ چندزبانهٔ کامپلوتنسین،‏ ترجمهٔ کینگ جِیمز و «عهد جدید» اِرَسموس به زبان یونانی.‏