مراجعه به متن

طرحی جدید برای کتاب مقدّس

طرحی جدید برای کتاب مقدّس

ببینید که چه کارهایی در پس طرح جدید ویرایش ۲۰۱۳ «ترجمهٔ دنیای جدید نوشته‌های مقدّس» انجام گرفته است.‏