مراجعه به متن

چرا شاهدان یَهُوَه مکان جلسات خود را کلیسا نمی‌نامند؟‏

چرا شاهدان یَهُوَه مکان جلسات خود را کلیسا نمی‌نامند؟‏

 واژهٔ یونانی‌ای که در برخی از ترجمه‌های کتاب مقدّس «کلیسا» برگردانده شده است،‏ در واقع به معنی «گروهی از ایمانداران» است،‏ نه به معنی ساختمانی که مردم در آن گرد هم می‌آیند.‏

 به این مثال توجه کنید:‏ پولُس رسول در نامهٔ خود به مسیحیان روم،‏ به زوجی با نام‌های آکیلا و پِریسکیلا سلام رساند و در ادامه چنین نوشت:‏ «به کلیسایی که در خانهٔ آنان تشکیل می‌شود سلام برسانید.‏» (‏رومیان ۱۶:‏۵‏،‏ مژده برای عصر جدید‏)‏ مسلّماً پولُس نمی‌خواست سلام او به یک ساختمان رسانده شود،‏ بلکه به جماعتی سلام رسانده شود که در خانهٔ آن زوج گرد هم می‌آمدند.‏ a

 از این رو،‏ ما شاهدان یَهُوَه به جای آن که مکان پرستشمان را کلیسا بنامیم،‏ آن را «سالن جماعت شاهدان یَهُوَه» می‌نامیم.‏

چرا نام «سالن جماعت شاهدان یَهُوَه» انتخاب شده است؟‏

 به چند دلیل مناسب:‏

 از شما دعوت می‌کنیم تا از یکی از سالن‌های جماعت شاهدان یَهُوَه در محل زندگی‌تان دیدن کنید و ببینید شاهدان یَهُوَه چگونه جلساتشان را برگزار می‌کنند.‏

a عبارات مشابه‌ای در ۱قُرِنتیان ۱۶:‏۱۹ و کولُسیان ۴:‏۱۵ و فیلیمون ۲ هم دیده می‌شود.‏