به متن بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

آیا شاهدان یَهُوَه برخی از فیلم‌ها،‏ کتاب‌ها و آهنگ‌ها را منع می‌کنند؟‏

آیا شاهدان یَهُوَه برخی از فیلم‌ها،‏ کتاب‌ها و آهنگ‌ها را منع می‌کنند؟‏

خیر.‏ سازمان شاهدان یَهُوَه تک‌تک فیلم‌ها،‏ کتاب‌ها یا آهنگ‌ها را بررسی نمی‌کند تا برای اعضای خود تعیین و تکلیف کند.‏ به چه دلیل؟‏

کتاب مقدّس هر کس را ترغیب می‌کند «قدرت تشخیص» خود را پرورش دهد تا بتواند خوب را از بد تشخیص دهد.‏—‏عبرانیان ۵:‏۱۴‏.‏

هر مسیحی می‌تواند بر اساس اصول پایه‌ای کتاب مقدّس،‏ سرگرمی مورد نظرش را ارزیابی کند.‏ * هدف ما در هر جنبه از زندگی این است که «همواره اطمینان حاصل [کنیم] که چه چیز مایهٔ خشنودی خداوند است.‏»—‏اِفِسُسیان ۵:‏۱۰‏.‏

کتاب مقدّس به سرپرست خانواده تا حدّی اختیار می‌دهد؛‏ از این رو،‏ ممکن است سرپرست خانواده تصمیم گیرد سرگرمی خاصّی را برای اعضای خانوادهٔ خود منع کند.‏ (‏۱قُرِنتیان ۱۱:‏۳؛‏ اِفِسُسیان ۶:‏۱-‏۴‏)‏ خارج از چهارچوب خانواده به کسی اختیار داده نشده است که فیلم‌ها،‏ آهنگ‌ها یا هنرپیشه‌های خاصّی را برای اعضای جماعت ممنوع سازد.‏—‏غَلاطیان ۶:‏۵‏.‏

^ بند 4 برای مثال،‏ کتاب مقدّس هر چیزی را که در رابطه با سحر و جادو،‏ اعمال نامشروع جنسی یا خشونت باشد،‏ محکوم می‌کند.‏—‏تَثنیه ۱۸:‏۱۰-‏۱۳؛‏ اِفِسُسیان ۵:‏۳؛‏ کولُسیان ۳:‏۸‏.‏