مراجعه به متن

آیا شاهدان یَهُوَه موظفند به قانونِ یک‌دهم عمل کنند؟‏

آیا شاهدان یَهُوَه موظفند به قانونِ یک‌دهم عمل کنند؟‏

 خیر.‏ شاهدان یَهُوَه موظف نیستند به قانون یک‌دهم عمل کنند؛‏ مخارج فعالیت ما شاهدان یَهُوَه از طریق اعانات داوطلبانه تأمین می‌شود.‏ حال قانون یک‌دهم چیست و چرا شاهدان یَهُوَه موظف نیستند به آن عمل کنند؟‏

 قوم اسرائیل باستان بر طبق شریعت موسوی موظف بودند که یک‌دهم دارایی خود را اهدا کنند.‏ با این حال،‏ کتاب مقدّس به‌روشنی نشان می‌دهد که مسیحیان موظف نیستند به شریعت موسوی عمل کنند،‏ منجمله به قانون یک‌دهم.‏—‏عبرانیان ۷:‏۵،‏ ۱۸؛‏ کولُسیان ۲:‏۱۳،‏ ۱۴‏.‏

 شاهدان یَهُوَه به جای اهدای یک‌دهم دارایی خود و تقدیم قربانی،‏ از نخستین مسیحیان الگو می‌گیرند و به دو روش از فعالیت‌های مسیحی حمایت می‌کنند:‏ ۱)‏ با شرکت در خدمت موعظه بدون دریافت دستمزد و ۲)‏ با اهدای اعانات داوطلبانه.‏

 ما شاهدان یَهُوَه به توصیهٔ کتاب مقدّس عمل می‌کنیم که می‌گوید:‏ «هر کس آن طور که در دل خود عزم کرده است،‏ انجام دهد،‏ نه با اکراه یا به اجبار؛‏ زیرا خدا بخشندهٔ شاد را دوست می‌دارد.‏»—‏۲قُرِنتیان ۹:‏۷‏.‏