به متن بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

آیا شاهدان یَهُوَه روحانیون حقوق‌بگیر دارند؟‏

آیا شاهدان یَهُوَه روحانیون حقوق‌بگیر دارند؟‏

شاهدان یَهُوَه مانند مسیحیان قرن اول میلادی هیچ طبقهٔ روحانیونی ندارند.‏ تمام اعضای تعمیدیافته،‏ خادم مسیحی می‌باشند و به خدمت موعظه و تعلیم کتاب مقدّس می‌پردازند.‏ شاهدان یَهُوَه در جماعت‌های تقریباً ۱۰۰نفره سازماندهی شده‌اند.‏ در هر جماعت مردانی که بلوغ مسیحی دارند به عنوان «‏پیران‏» یا پیران مسیحی خدمت می‌کنند.‏ (‏تیتوس ۱:‏۵‏)‏ آنان برای خدمت خود پولی دریافت نمی‌کنند.‏