به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

چرا شاهدان یَهُوَه خانه به خانه موعظه می‌کنند؟‏

چرا شاهدان یَهُوَه خانه به خانه موعظه می‌کنند؟‏

عیسی به پیروانش چنین فرمان داد:‏ «‏از مردمِ همهٔ قوم‌ها شاگرد بسازید.‏‏» (‏مَتّی ۲۸:‏۱۹،‏ ۲۰‏)‏ وقتی عیسی اولین شاگردانش را به خدمت موعظه فرستاد،‏ به آنان گفت که به خانه‌های مردم بروند.‏ (‏مَتّی ۱۰:‏۷،‏ ۱۱-‏۱۳‏)‏ مسیحیان در قرن اول میلادی،‏ پس از مرگ عیسی،‏ همواره چه در عموم «‏و چه خانه به خانه‏» موعظه می‌کردند.‏ (‏اعمال ۵:‏۴۲؛‏ ۲۰:‏۲۰‏)‏ پس شاهدان یَهُوَه مانند آن مسیحیان خانه به خانه موعظه می‌کنند،‏ چون روشی مناسب برای ارتباط برقرار کردن با مردم است.‏