مراجعه به متن

جماعات شاهدان یَهُوَه چگونه سازماندهی شده است؟‏

جماعات شاهدان یَهُوَه چگونه سازماندهی شده است؟‏

 هیئتی از پیران مسیحی بر فعالیت هر جماعت نظارت دارد.‏ تقریباً ۲۰ جماعت یک حوزه را شکل می‌دهد.‏ برخی از پیران مسیحی به عنوان سرپرست حوزه منصوب می‌شوند و هر چند گاه به دیدار جماعت‌های حوزهٔ خود می‌روند.‏

 هیئت اداره‌کنندهٔ شاهدان یَهُوَه،‏ راهنمایی و دستورالعمل‌هایی را برای جماعات فراهم می‌کند.‏ این هیئت از شاهدانی تشکیل شده است که سالیان سال خدمت کرده‌اند و اکنون در شعبهٔ بین‌المللی شاهدان یَهُوَه واقع در وارْویکِ نیویورک مشغول به خدمت می‌باشند.‏—‏اعمال ۱۵:‏۲۳-‏۲۹؛‏ ۱تیموتائوس ۳:‏۱-‏۷‏.‏