مراجعه به متن

آیا شاهدان یَهُوَه خلقت‌گرا هستند؟‏

آیا شاهدان یَهُوَه خلقت‌گرا هستند؟‏

 خیر.‏ ما شاهدان یَهُوَه معتقدیم که خدا همه چیز را آفریده است ولی در عین حال با اشخاص خلقت‌گرا هم‌عقیده نیستیم.‏ به چه دلیل؟‏ زیرا چندین اعتقاد از عقاید خلقت‌گرایان با کتاب مقدّس مغایرت دارد.‏ به دو مثال زیر توجه کنید:‏

  1.  ۱.‏ طول شش روز آفرینش.‏ برخی از خلقت‌گرایان ادعا می‌کنند که آفرینش در عرض شش روز ۲۴ساعته رخ داده است.‏ ولی در کتاب مقدّس،‏ واژهٔ «روز» گاهی به دوره‌ای بسیار طولانی اشاره دارد.‏—‏پیدایش ۲:‏۴؛‏ مزمور ۹۰:‏۴؛‏ ۲پِطرُس ۳:‏۸‏.‏

  2.  ۲.‏ عمر زمین.‏ برخی از خلقت‌گرایان تعلیم می‌دهند که عمر زمین فقط چند هزار سال است.‏ ولی بر طبق کتاب مقدّس،‏ زمین و کائنات قبل از شش روز آفرینش وجود داشت.‏ (‏پیدایش ۱:‏۱‏)‏ به این دلیل،‏ شاهدان یَهُوَه تحقیقات علمی‌ای را که نشان می‌دهد عمر زمین میلیاردها سال است،‏ رد نمی‌کنند.‏

 با آن که ما شاهدان یَهُوَه به آفرینش اعتقاد داریم،‏ منکر علم نیستیم.‏ ما معتقدیم که علمِ ثابت‌شده در هماهنگی با کتاب مقدّس است.‏