مراجعه به متن

چرا مطالعهٔ کتاب مقدّس اهمیت دارد؟‏—‏ویدیوی کامل

چرا مطالعهٔ کتاب مقدّس اهمیت دارد؟‏—‏ویدیوی کامل

ببینید که با مطالعهٔ کتاب مقدّس چگونه می‌توانید پاسخ پرسش‌های مهم زندگی را بیابید.‏