به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد سائو تومه و پرنسیپ

  • جمعیت:‏ ۱۹۵٬۳۶۴‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۸۱۰‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۱۱‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۲۴۱‏