مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی
  • مسکو،‏ پایتخت روسیه—‏گفتگو دربارهٔ کتاب مقدّس در خیابان نیکولسکایا

مناسبت‌های ویژه

هیئت اداره‌کننده به تشویق شاهدان یَهُوَه در روسیه و اوکراین می‌پردازد

اعضای هیئت اداره‌کنندهٔ شاهدان یَهُوَه از روسیه و اوکراین دیدن می‌کنند تا هم ایمانان خود را در ناآرامی های سیاسی تشویق کنند.‏

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات

با میل و رغبت داوطلب شدند—‏روسیه

در مورد افراد مجرّد و متأهلی بخوانید که برای خدمت در مناطقی که نیاز مبرم به مبشّر است،‏ به روسیه نقل مکان کردند.‏ آنان آموختند که بیش از پیش به یَهُوَه توکل کنند.‏