به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات

با میل و رغبت داوطلب شدند—‏ماداگاسکار

با مبشّرانی آشنا شوید که برای افزایش خدمتشان به منطقهٔ وسیع ماداگاسکار نقل‌مکان کرده‌اند تا پیام پادشاهی خدا را در آنجا موعظه کنند.‏