به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی
  • شهر فین‌مارکس‌ویدا در نروژ—‏موعظه به مردم سامی که از مردمان بومی ساکن در نروژ هستند

  • قسمت مسکونی شهر تروندهایم در کشور نروژ—‏نشان دادن ویدیوی چرا مطالعهٔ کتاب مقدّس اهمیت دارد؟‏ زیر نور شفق شمالی

  • شهر فین‌مارکس‌ویدا در نروژ—‏موعظه به مردم سامی که از مردمان بومی ساکن در نروژ هستند

  • قسمت مسکونی شهر تروندهایم در کشور نروژ—‏نشان دادن ویدیوی چرا مطالعهٔ کتاب مقدّس اهمیت دارد؟‏ زیر نور شفق شمالی

اطلاعاتی مختصر در مورد نروژ

  • جمعیت:‏ ۵٬۲۱۱٬۰۰۰‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۱۱٬۶۶۴‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۱۶۸‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۴۴۷‏