به متن بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی
  • شهر فین‌مارکس‌ویدا در نروژ—‏موعظه به مردم سامی که از مردمان بومی ساکن در نروژ هستند

  • قسمت مسکونی شهر تروندهایم در کشور نروژ—‏نشان دادن ویدیوی چرا مطالعهٔ کتاب مقدّس اهمیت دارد؟‏ زیر نور شفق شمالی

  • شهر فین‌مارکس‌ویدا در نروژ—‏موعظه به مردم سامی که از مردمان بومی ساکن در نروژ هستند

  • قسمت مسکونی شهر تروندهایم در کشور نروژ—‏نشان دادن ویدیوی چرا مطالعهٔ کتاب مقدّس اهمیت دارد؟‏ زیر نور شفق شمالی

اطلاعاتی مختصر در مورد نروژ

  • جمعیت:‏ ۵٬۲۵۸٬۳۱۷‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۱۱٬۶۵۲‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۱۶۷‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۴۵۱‏