به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی
  • آگایته در جزایر کاناری اسپانیا—‏عرضهٔ بروشور خبری خوش از سوی خدا

بیدار شوید!‏

دیداری از اسپانیا

در اسپانیا گوناگونی و تنوع بسیار دیده می‌شود،‏ چه در مناظر و چه در میان مردم این کشور.‏ در این کشور چندین محصول غذایی مهم بیش از هر کشور دیگری تولید می‌شود.‏