مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی
  • شهر روستوک در آلمان—‏مبشّری هنگام موعظه در بندرگاه آیه‌ای تشویق‌کننده از کتاب مقدّس برای کسی می‌خواند

  • شهر ماربورگ در آلمان—‏موعظه در نزدیکی کمپ پناهجویان

  • شهر روستوک در آلمان—‏مبشّری هنگام موعظه در بندرگاه آیه‌ای تشویق‌کننده از کتاب مقدّس برای کسی می‌خواند

  • شهر ماربورگ در آلمان—‏موعظه در نزدیکی کمپ پناهجویان

خدمت موعظهٔ شاهدان یَهُوَه

گذر از بستر دریا برای موعظه

شاهدان یَهُوَه از روشی منحصر به خود استفاده می‌کنند تا پیام کتاب مقدّس را به مردمی برسانند که در جزایر کوچک و پراکندهٔ هالیگِن زندگی می‌کنند.‏

مناسبت‌های ویژه

محبت و اتحاد—‏کنگره‌ای در شهر فرانکفورت آلمان

هزاران نفر از سرزمین‌ها و فرهنگ‌های متفاوت در اتحاد گرد هم می‌آیند.‏

زندگی در بیت‌ئیل

بازدید عموم از مجتمعی بر روی «تپه‌ای سنگی»‏

شعبهٔ اروپای مرکزی شاهدان یَهُوَه،‏ همسایگان،‏ تاجران،‏ و مقامات محلّی را به بازدید از شعبه دعوت کرد.‏ نظر برخی از ۳۰۰۰ بازدیدکننده چه بود؟‏