مراجعه به متن

کتاب مقدّس زندگی انسان را تغییر می‌دهد

خودم را مدیون یَهُوَه می‌دانم

خودم را مدیون یَهُوَه می‌دانم

کریستال که در کودکی از او سوءاستفادهٔ جنسی شد،‏ تعریف می‌کند که چگونه به یاری کلام خدا توانست به یَهُوَه خدا نزدیک شود و به زندگی خود مفهوم بخشد.‏