مراجعه به متن

کتاب مقدّس زندگی انسان را تغییر می‌دهد

جانی و گیدیون:‏ دیروز دشمن،‏ امروز برادر

جانی و گیدیون:‏ دیروز دشمن،‏ امروز برادر

در طی نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی،‏ جانی و گیدیون به دلیل رنگ پوستشان دشمن یکدیگر بودند.‏ در این فیلم ببینید که آنان چگونه بر نژادپرستی و پیشداوری غلبه کردند.‏