مراجعه به متن

کتاب مقدّس زندگی انسان را تغییر می‌دهد

می‌خواستم با بی‌عدالتی بجنگم

می‌خواستم با بی‌عدالتی بجنگم

رافیکا عضو گروهی انقلابی شد تا با بی‌عدالتی بجنگد،‏ اما به برتری وعدهٔ کتاب مقدّس در مورد صلح و عدالت تحت لوای پادشاهی خدا پی برد.‏