مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

JW LIBRARY

ویژگی‌های اَپ JW Library

ویژگی‌های اَپ JW Library

کتاب مقدّس

  • دسترسی به ترجمه‌های گوناگون کتاب مقدّس.‏

  • با انتخاب آیه‌ای،‏ ترجمه‌های موجود را مقایسه کنید.‏

  • با انتخاب علامت پاورقی یا ارجاعی می‌توانید مطالبی را ببینید که به آن آیه مربوط می‌شود.‏

 

امکانات اَپ

  • در نشریه‌ای که می‌خوانید،‏ انگشت خود را به سمت راست یا چاپ روی صفحهٔ نمایش بکشید تا به جای دیگر در آن نشریه بروید.‏

  • از محل‌یاب‌ها استفاده کنید تا بتوانید به آیه یا فصل مورد نظر برگردید.‏

  • از سابقهٔ جستجو استفاده کنید تا بتوانید به مطلبی که اخیراً خوانده‌اید برگردید.‏

  • در نشریه‌ای که می‌خوانید،‏ کلمه یا عبارت مورد نظر را جستجو کنید.‏

  • به نشریاتی که در جلسات بررسی می‌شود،‏ دسترسی داشته باشید.‏