به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

در صفحه‌ای که اسم کتب کتاب مقدّس دیده می‌شود،‏ رنگ‌های متفاوت به چه معناست؟‏

در صفحه‌ای که اسم کتب کتاب مقدّس دیده می‌شود،‏ رنگ‌های متفاوت به چه معناست؟‏

این رنگ‌ها مربوط به هشت مجموعه‌ای است که درسؤال ۱۹ کتابچهٔ از کلام خدا چه می‌توان آموخت؟‏توضیح داده شده است.‏