مراجعه به متن

۱ اکتبر ۲۰۲۱
اخبار جهانی

۲۰۲۱:‏ گزارشی از هیئت اداره‌کننده—‏شمارهٔ ۸

۲۰۲۱:‏ گزارشی از هیئت اداره‌کننده—‏شمارهٔ ۸

عضوی از هیئت اداره‌کننده در مورد فجایع طبیعی اخیر گزارش می‌دهد و آیهٔ سال ۲۰۲۲ را اعلام می‌کند.‏