مراجعه به متن

۱۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۱
اخبار جهانی

۲۰۲۱:‏ گزارشی از هیئت اداره‌کننده—‏شمارهٔ ۶

۲۰۲۱:‏ گزارشی از هیئت اداره‌کننده—‏شمارهٔ ۶

یکی از اعضای هیئت اداره‌کننده به برادران و خواهران سالمند نشان می‌دهد که می‌توانند همچنان به محبت و پشتیبانی یَهُوَه اطمینان داشته باشند.‏ همچنین پیشرفت پروژه‌های ساختمان‌سازی طی دوران همه‌گیری کرونا نشان داده می‌شود.‏