مراجعه به متن

۱۸ ژوئن ۲۰۲۱
اخبار جهانی

۲۰۲۱:‏ گزارشی از هیئت اداره‌کننده—‏شمارهٔ ۵

۲۰۲۱:‏ گزارشی از هیئت اداره‌کننده—‏شمارهٔ ۵

یکی از اعضای هیئت اداره‌کننده خانواده‌ها را تشویق می‌کند تا طی دوران همه‌گیری کرونا از لحاظ روحانی قوی بمانند.‏ والدین تعریف می‌کنند که چطور به نیازهای روحانی فرزندانشان رسیدگی کرده‌اند.‏