مراجعه به متن

۱۲ مارس ۲۰۲۱
اخبار جهانی

۲۰۲۱:‏ گزارشی از هیئت اداره‌کننده—‏شمارهٔ ۲

۲۰۲۱:‏ گزارشی از هیئت اداره‌کننده—‏شمارهٔ ۲

یکی از اعضای هیئت اداره‌کننده در مورد فعالیت دفتر شعبه‌ها گزارش می‌دهد و اعضای خانوادهٔ بیت‌ئیل سختی‌ها و برکاتی را که در این دوران همه‌گیری ویروس کرونا داشتند بیان می‌کنند.‏