مراجعه به متن

۲۵ دسامبر ۲۰۲۰
اخبار جهانی

۲۰۲۰:‏ گزارشی از هیئت اداره‌کننده—‏ شمارهٔ ۹

۲۰۲۰:‏ گزارشی از هیئت اداره‌کننده—‏ شمارهٔ ۹

یکی از اعضای هیئت اداره‌کننده توضیح می‌دهد که چرا باید همواره مراقب باشیم و خودمان را از خطر ویروس کرونا دور نگه داریم.‏ همچنین به دو تجربه توجه کنید که فایدهٔ این کار را نشان می‌دهد.‏