مراجعه به متن

۲۰ نوامبر ۲۰۲۰
اخبار جهانی

۲۰۲۰:‏ گزارشی از هیئت اداره‌کننده—‏شمارهٔ ۸

۲۰۲۰:‏ گزارشی از هیئت اداره‌کننده—‏شمارهٔ ۸

یکی از اعضای هیئت اداره‌کننده توضیح می‌دهد که چگونه تحقق پیشگویی‌های کتاب مقدّس ایمانمان را به پادشاهی خدا تقویت می‌کند.‏ همچنین تجربیات تشویق‌کننده‌ای بیان می‌کند.‏