مراجعه به متن

۱۶ اکتبر ۲۰۲۰
اخبار جهانی

۲۰۲۰:‏ گزارشی از هیئت اداره‌کننده—‏شمارهٔ ۷

۲۰۲۰:‏ گزارشی از هیئت اداره‌کننده—‏شمارهٔ ۷

یکی از اعضای هیئت اداره‌کننده با آیاتی از کتاب مقدّس به ما دلگرمی می‌دهد و جوانانی از سراسر جهان در مورد تجربیات خود می‌گویند.‏