مراجعه به متن

۱۹ ژوئن ۲۰۲۰
اخبار جهانی

۲۰۲۰:‏ گزارشی از هیئت اداره‌کننده—‏شمارهٔ ۴

۲۰۲۰:‏ گزارشی از هیئت اداره‌کننده—‏شمارهٔ ۴

یکی از اعضای هیئت اداره‌کننده با آیاتی از کتاب مقدّس به ما دلگرمی می‌دهد.‏ همچنین با برادرانی از شعب برزیل و اکوادور مصاحبه می‌کند.‏