به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

پروژه‌های پرستش خانوادگی

پروژه‌های پرستش خانوادگی

شجاع باشید

اول سموئیل باب ۱۷

درخور توجه والدین:‏ با کمک این فعالیت‌های آموزشی، کتاب مقدّس را با خانواده‌تان مطالعه کنید.