مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

فعالیت‌های تصویری

داوود سلاح کافی نداشت،‏ اما شجاع بود

کارت‌هایی را که از داستان داوود و جُلیات به هم مربوط می‌شوند،‏ پیدا کن و ببین که چرا داوود شجاع بود.‏