به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

فعالیت‌های تصویری

فعالیت‌های تصویری

داوود سلاح کافی نداشت،‏ اما شجاع بود

کارت‌هایی را که از داستان داوود و جُلیات به هم مربوط می‌شوند،‏ پیدا کن و ببین که چرا داوود شجاع بود.‏

در همین مجموعه:‏

داوود نام خدا را دوست داشت

به فرزندتان کمک کنید تا مفهوم نام خدا را یاد بگیرد.‏