به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

فعالیت‌های آموزشی

فایل یک فعالیت آموزشی را دانلود و چاپ کن و در مورد شخصیت‌ها و مکان‌های کتاب مقدّس بیاموز.‏ پس از جواب دادن به سؤالات،‏ از کسی در خانواده بخواه جوابت را چک کند.‏