مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

کارت‌هایی از شخصیت‌های کتاب مقدّس

یوشَع

این کارت شخصیت‌های کتاب مقدّس را دانلود کن و در مورد یوشَع بیاموز.‏ آن را قیچی کن،‏ تا کن و در جایی نگه دار.‏