مراجعه به متن

کارت‌هایی از شخصیت‌های کتاب مقدّس

فوتیفار

این کارت شخصیت‌های کتاب مقدّس را دانلود کن و در مورد فوتیفار مصری بدان که یوسف را به عنوان غلام خرید.‏ این کارت را چاپ کن،‏ قیچی کن،‏ تا کن،‏ و در جایی نگه دار.‏