به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

کارت‌هایی از شخصیت‌های کتاب مقدّس

کارت‌هایی از شخصیت‌های کتاب مقدّس

شائول پادشاه

این کارت را دانلود کن و بیشتر با شخصیت شائول آشنا شو.‏ او در ابتدا مردی فروتن بود اما بعدها پادشاهی مغرور شد.‏ این کارت را چاپ کن،‏ قیچی کن،‏ تا کن و نگه دار.‏