مراجعه به متن

درس ۲۲:‏ یک مرد،‏ یک زن

درس ۲۲:‏ یک مرد،‏ یک زن

یَهُوَه مرد و زن را به چه دلیل آفریده است؟‏

همچنین ملاحظه شود:‏

فعالیت‌های مربوط به «دوست یَهُوَه شو»

یَهُوَه،‏ بنیان‌گذار پیوند ازدواج

نام چه زوج‌های دیگری در کتاب مقدّس ذکر شده است؟‏