مراجعه به متن

درس ۳۴:‏ به دیگران کمک کن

درس ۳۴:‏ به دیگران کمک کن

چطور می‌توانی مثل عیسی به دیگران کمک کنی؟‏

همچنین ملاحظه شود:‏

فعالیت‌های مربوط به «دوست یَهُوَه شو»

به دیگران کمک کن

همان طور که عیسی به مرد جذامی کمک کرد،‏ ما هم می‌توانیم به هم‌ایمانان نیازمندمان کمک کنیم.‏