سینا چیزی را می‌خواهد که مال او نیست.‏ چه چیز به او کمک کرد تا تصمیم درست بگیرد؟‏