مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

درس ۳:‏ در هر وقت دعا کن

درس ۳:‏ در هر وقت دعا کن

همراه سارا سرود «در هر وقت دعا کن» را بخوان.‏

همچنین ملاحظه شود:‏

فعالیت‌های مربوط به «دوست یَهُوَه شو»

امروز در مورد چه چیزی می‌توانی دعا کنی؟‏

برای چه چیزی می‌توانی از یَهُوَه تشکر کنی؟‏ در مورد آن بنویس یا نقاشی کن.‏