مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

درس ۸:‏ تمیز و مرتب باش

درس ۸:‏ تمیز و مرتب باش

آیا می‌توانی مثل یَهُوَه تمیز و مرتب باشی؟‏ سینا درسی می‌آموزد.‏

همچنین ملاحظه شود:‏

فعالیت‌های مربوط به «دوست یَهُوَه شو»

به سینا کمک کن اتاق را مرتب کند!‏

این برگهٔ فعالیت را دانلود کن و به سینا کمک کن تا پنج اسباب‌بازی خود را پیدا کند.‏